คำแบบไหนที่ควรใช้ใน Resume ?

สำหรับ Resubae แล้วมีข้อแนะนำคือควรใช้คำที่เรียกว่า Action Verb หรือ Dynamic Verb ซึ่งก็คือคำกริยาที่แสดงการกระทำได้อย่างชัดเจนว่าทำอะไรอยู่

โดยศัพท์เหล่านี้เมื่อมาใช้กับ Resume จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่า Candidate มีความโดดนเด่น มีความกระตือรือร้น และน่าสนใจที่จะเรียกมาสัมภาษณ์ ซึ่งคำเหล่านั้นมีอะไรบ้าง ดูได้ที่รูปเลยครับ ✌??

More To Explore

CONTACT US

Let's get in touch!

info@resubae.com

Submission received! We’ll get back to you within 1-2 days.